Michiel van Pelt Ruimtelijk Advies en Management richt zich op de volgende activiteiten:

Management van complexe projecten
Bij de aansturing van gebiedsgerichte projecten zijn sturing op zowel inhoud (doelen, onderbouwing, etc) als proces (bestuurlijke besluiten en draagvlak) cruciale ingrediënten van mijn werk.

Programmamanagement voor bestuurlijke doelen
Het management van programma's kent in mijn visie twee pijlers. Allereerst inhoudelijke samenhang: hoe kan een reeks activiteiten zo gericht worden dat ze te zamen het meest bijdragen aan bestuurlijke doelen en maatschappelijke effecten. Daarnaast: samenwerking. Als programmamanager werk ik altijd nauw samen met de actoren die verantwoordelijk zijn voor de afzonderlijke activiteiten binnen de programmakoepel.

(Interim) lijnmanagement
De interim-manager balanceert tussen het zo goed mogelijk aansluiten bij de bestaande omstandigheden, structuren en mensen, en het in korte tijd boeken van afgesproken resultaten (inhoudelijk, organisatie, etc).

Strategische advisering bestuurlijke beslisinformatie
Bestuurders kunnen goede keuzen maken over ruimtelijke projecten als aan twee voorwaarden is voldaan. Aan de ene kant is een innovatieve aanpak nodig om de juiste inhoudelijke onderbouwing te krijgen. Dat omvat toepassing van onder meer m.e.r., integrale effectenanalyse, maatschappelijke kosten-baten analyse, multi-criteria analyse, etc. Aan de andere kant is een zorgvuldig proces een vereiste om het noodzakelijke draagvlak, ook voor de toegepaste methodieken en analyses, te verkrijgen onder bestuurders en stakeholders.
Sinds 2011 ben ik lid van de Commissie voor de Milieueffectrapportage.

Ruimtelijk-economisch advies
Advies is gericht op de samenhang tussen ruimtelijke en economische processen, en op de wijze waarop - bijvoorbeeld- grondbeleid ingezet kan worden om ruimtelijke doelen te realiseren.

Teksten voor visie- en beleidsgerichte publicaties
Als eerste ga ik samen met de opdrachtgever (een commissie, een bestuurder, een bedrijf) in een aantal intensieve sessies aan het werk om de 'inhoud' scherp te krijgen: op welke kwestie wil hij of zij zich richten, wat is de visie, wat zijn de belangrijkste boodschappen, welke aanbevelingen worden gedaan? Daarna werk ik de opbrengst van deze sessies om tot een goed leesbare publicatie.
Michiel van Pelt Ruimtelijk Advies en Management B.V. 2019