Michiel van Pelt

In 2007 heb ik de stap gezet naar mijn eigen bureau, Michiel van Pelt Ruimtelijk Advies en Management. Een avontuur waar ik met veel enthousiasme in ben gedoken. Hieronder een schets van de weg daarnaar toe.

Ik ben een ruimtelijk econoom uit Rotterdam, in Wageningen gepromoveerd op een proefschrift "Ecological Sustainability and Project Appraisal" (1993) over de beoordeling van projecten in ontwikkelingslanden op economische, sociale en ecologische duurzaamheid. Kosten-baten analyse en multi-criteria analyse werden hierbij vergeleken.

Tussen 1984 en1994 werkte ik als consultant bij het Nederlands Economisch Instituut. Ik heb deelgenomen aan en later leiding gegeven aan multidisciplinaire teams in landen als Jemen, Zimbabwe, Indonesië, India, Colombia, Egypte en de Verenigde Staten. Onderwerpen varieerden van verstedelijking tot vaccinproductie. Vaak richtten de projecten zich op gebieden, zoals Lake Burullus in Egypte en Montana in de VS. Een zeer boeiende periode, waarin de steeds wisselende culturele omgeving vroeg om een flexibele werkwijze.

In de periode 1994-2004 werkte ik dichter bij huis. Ik was projectleider van twee nota's voor het Kabinet Kok: Ruimtelijk Economisch Beleid (Ministerie EZ) en Grondbeleid (Ministerie VROM). De Nota Grondbeleid vormde een mooie illustratie van het belang van verbindingen. Dat gold zowel voor de inhoud (op het raakvlak van overheid en markt) als het proces (grondbeleid is traditioneel een politiek heikel issue). Bij VROM heb ik binnen DG Ruimte ook gewerkt als programmaleider Deltametropool en als manager van de afdeling Stedelijke ontwikkeling, Milieu en Infrastructuur. Ook bij het RIVM heb ik als lijnmanager gewerkt.

Na 2004 ben ik overgestapt naar het lokale niveau, naar de gemeente Almere. Dat bood me de kans mijn "Haagse" ervaring te vertalen naar de uitvoering. Ik heb leiding gegeven aan projectteams voor twee stedelijke projecten in Almere Haven (ontwikkeling en herstructurering). Verder was ik manager van het programma Almere in Balans (onderhandelingen met Rijk, regio en stad over de ontwikkeling van de stad) en interim manager van een afdeling voor project- en programmamanagement.

Mijn laatste functie in loondienst was die van directeur van het programma As Leiden Katwijk, van de provincie Zuid-Holland en de regio Holland Rijnland. Binnen dit programma moeten betrokken partijen besluiten nemen over projecten voor infrastructuur, verstedelijking en groen.
Michiel van Pelt Ruimtelijk Advies en Management B.V. 2019